Smluvní podmínky pro dětské zotavovací akce TOKAČEKA, z. s.

platné od 1. 2. 2024

Smluvní vztah mezi TOKAČEKA, z. s., a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven níže popsanými podmínkami.

Smluvní strany

 • TOKAČEKA, z. s., IČ: 06996213, se sídlem Nádražní 706, 763 61 Napajedla (dále jen „pořadatel“)
 • Zákonný zástupce účastníka (dále jen „objednatel“)

Rozsah plnění

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům zotavovacích akcí, tj. dětem a mládeži. Pořadatel zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte vyplněné objednatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se na zotavovací akce pro děti.

Z účasti dítěte na akci nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a pořadatelem vznikne při současném splnění následujících bodů:

 1. Objednatel vyplní on-line formulář přihlášky na webových stránkách pořadatele.
 2. V přihlášce je objednatel povinen sdělit kromě jiného také důležité informace o zdravotním stavu dítěte, včetně zvláštností, předepsaných nebo užívaných lécích.
 3. Pořadatel potvrdí e-mailem objednateli přijetí přihlášky dítěte na akci pořadatele.
 4. Objednatel

a) uhradí ve lhůtě dle platebních podmínek 10 dnů od potvrzení přihlášky celou částku nebo zálohu 1000,- Kč na pobyt účastníka akce. V této lhůtě musí být částka připsána na účet pořadatele v souladu s potvrzením přihlášky a se správným variabilním symbolem (identifikační číslo z potvrzení přihlášky)

nebo

b) neprodleně poskytne údaje pro fakturaci buď v přihlášce nebo dodatečně e-mailem pořadateli, případně pořadatel obdrží ve stejné lhůtě objednávku (např. zaměstnavatele jednoho z rodičů, sociálního odboru státního úřadu apod.) a současně bude dodržena splatnost faktury vystavené pořadatelem na základě výše uvedených podkladů.

Cena zotavovací akce

Ceny jsou stanoveny jako ceny smluvní. Zahrnují služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení akce změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Změna podmínek akce

V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo akce, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení pořadatele o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřena písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí pořadatel vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

Účast na akci

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník, který v průběhu akce nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky akce, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí účastníka odvézt z akce na svoje náklady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

Pořadatel zodpovídá za organizaci činnosti. Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře pořadatele, popř. jiného zařízení v průběhu činnosti, hradí objednatel.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o storno poplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30. 9. příslušného roku.

Storno poplatky

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatky, jejichž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy, a to následovně:

 • Odstoupení 60 dní před akcí, a to včetně – 500,- Kč.
 • Odstoupení 30 dní před akcí, a to včetně – 1.000,- Kč.
 • Odstoupení později než 30 dní před akcí:

a) z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením – 20 % ceny,
b) z ostatních důvodů – 50 % ceny.

Objednatel je povinen podat písemnou žádost o odstoupení od smlouvy, a to buď na adresu pořadatele nebo na e-mail info@tokaceka.cz.

Neúčast na zotavovací akci

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před jejím zahájením nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

Odstoupení od smlouvy pořadatelem

Pořadatel může před započetím akce nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky. Vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci:

 1. Účastník vážně narušuje průběh akce.
 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), kdy nelze bez předchozí dohody zajistit účast dítěte na akci, jenž vyžaduje trvalou individuální péči nebo zdravotní péči nad rámec běžných zvyklostí.
 3. Účastník akce nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na akci nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.
 4. Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.
 5. Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj. platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii průkazu zdravotní pojišťovny, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost).
 6. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za akci.

 

Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. „vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Pojištění

Pojištění účastníka je zahrnuto v ceně všech zotavovacích akcí. Pořadatel uzavírá smlouvu o cestovním pojištění účastníka se smluvní pojišťovnou dle aktuálního znění pojistných podmínek uvedených na webových stránkách pořadatele.

Při sjednání cestovního pojištění účastníka vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a pojišťovnou. Případnou škodnou událost řeší objednatel přímo s pojišťovnou.

Objednatel je povinen se seznámit s pojistnými podmínkami a konkrétními limity plnění. Doporučujeme zvážit i vlastní komerční pojištění.

Náklady za ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou náklady:

 • za převoz k ošetření,
 • za léky a léčebné přípravky,
 • za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. Horskou službou nebo zdravotnickým zařízením),
 • nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka,

je objednatel povinen je pořadateli uhradit.

Náklady za ošetření a běžné léky poskytnuté zdravotníkem pořadatele nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za akci).

Reklamace

V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu akce, může uplatnit reklamaci. Povinností objednatele je vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího akce, popřípadě u jiného zástupce pořadatele.

Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně a pokud je oprávněná, sjednat okamžitou nápravu.

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejpozději do 7 dnů písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele. Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Pořizování fotografií, audio a video záznamů

Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během akce a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům.

Další ujednání

a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že užívání mobilního telefonu nebo jiné elektroniky účastníkem je buď částečně omezeno, anebo zcela zakázáno.

Objednatel bere dále na vědomí a souhlasí s následujícími ujednáními:

 • Pokud jsou mobilní telefony nebo jiná elektronika na dané akci povoleny, jsou v průběhu akce uschovány u vedoucího, přičemž za ně po dobu úschovy pořadatel přejímá odpovědnost a účastníkům jsou vydávány pouze na období poledního klidu, případně jinou stanovenou dobu.
 • Pokud jsou mobilní telefony nebo jiná elektronika na dané akci zcela zakázány, je objednatel povinen zajistit, aby jeho dítě (účastník akce) mobilní telefon nebo jinou elektroniku nepoužívalo, nemělo ji u sebe ani ji na akci nepřivezlo.
 • Porušení kteréhokoli výše uvedeného pravidla účastníkem je rovněž považováno za hrubé porušení řádu zotavovací akce.
 • Pokud účastník akce předává vedoucímu mobilní telefon nebo jinou elektroniku do úschovy, je jeho povinností opatřit ji vhodným obalem, vypnout a zabezpečit heslem. Škody vzniklé nedodržením této povinnosti jdou k tíži objednatele.
 • Pořadatel není povinen během úschovy mobilních telefonů nebo jiné elektroniky zajišťovat žádnou jejich obsluhu ani nabíjení.

 

b) Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu akce ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.

c) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety, včetně elektronických, drogy, nože a jiné zbraně, střelivo (včetně paintballových a airsoftových kuliček), pyrotechnika, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou a dále též notebooky, tablety a jiné elektronické přístroje.

d) Objednatel dává pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení řádu zotavovací akce (krádež cizí věci, držení zakázaného vybavení – viz bod c).

e) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době akce úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení střediska nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během akce nebo po jejím ukončení.

f) V průběhu akce není doporučeno děti navštěvovat.

g) K ukončení účasti dítěte na akci může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

h) Pokud objednatel požaduje úpravu některého bodu těchto smluvních podmínek nebo vyžaduje individuální péči nad rámec zvyklostí, anebo vznáší požadavek, jehož splněním podmiňuje platnost své přihlášky, musejí se strany na této změně domluvit. Jednostranné prohlášení objednatele, například v přihlášce, takovou dohodu nenahrazuje. Bez předchozí dohody není pořadatel povinen k takovému požadavku přihlížet a není pro něj nijak závazný.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. pro potřeby pořadatele. Pořadatel se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.

Obsah